កិល ច័ន្ទថន

កិល ច័ន្ទថន

Kil Chanthorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី ពុទ្ឋិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network