អន សារិទ្ឋ

អន សារិទ្ឋ

An Sarith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS