លី គីមឈាង

លី គីមឈាង

Ly kimchheang

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន