លី គីមឈាង

លី គីមឈាង

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃ