ធាន សេងចេង

ធាន សេងចេង

Thean Sengcheng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database
  3. C# Database Programming