ម៉ុក សាមឿន

ម៉ុក សាមឿន

Moth Sameourn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming