ឃុត វណ្ណា

ឃុត វណ្ណា

Khut Vanna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming