ស៊ីន វឌ្ឍនា

ស៊ីន វឌ្ឍនា

Sin Vathana

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL