យ៉ា ប៊ុនរ៉ុង

យ៉ា ប៊ុនរ៉ុង

Ya Bunrong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Bak Touk High School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS