យ៉ាន់ គីរី

យ៉ាន់ គីរី

Yann Kiri

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network