ហៃ ប៊ុនម៉េង

ហៃ ប៊ុនម៉េង

Hay Bunmeng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Mekong Net ISP Provider

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន