លាវ ស៊ីនិត

លាវ ស៊ីនិត

Leav synith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Angkor Net ISP Provider

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន