លឿម រតនៈវិសាល

លឿម រតនៈវិសាល

Loeum Ratanak Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning