រិន ណារិទ្ឋ

រិន ណារិទ្ឋ

Rin Narith

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database