ជោតិ មុនី

ជោតិ មុនី

Chot Mony

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. PHP & My SQL