សេង សុវីរៈ

សេង សុវីរៈ

Seng Sovirak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី ACLEDA Bank Plc.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop