ប៉ែន បញ្ញា

ប៉ែន បញ្ញា

Pen Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Silaka Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5