សុខ សុផាណេត

សុខ សុផាណេត

Sok Sophanet

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា