ជួន វិសាល

ជួន វិសាល

Chourn Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C# Database Programming