ឡេង ម៉ារឌី

ឡេង ម៉ារឌី

Leng Mardy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator