នី សំអុល

នី សំអុល

Ny Samol

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 2):
  2. HTML
  3. Joomla Webmaster
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap