អ៊ុយ ចន្ឋូ

អ៊ុយ ចន្ឋូ

Uy Chanthou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី ក្រុមហ៊ុន ងីហេង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network