ហង់  គឹមឈុន

ហង់ គឹមឈុន

Hang Kim chun

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter