ប័ន សុភក្រ្តា

ប័ន សុភក្រ្តា

Born Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network