លឹម ប៊ុនហៀង

លឹម ប៊ុនហៀង

Lim Bunheang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Institute of Business-NIB

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន