ង៉ែត ចាន់ដឿន

ង៉ែត ចាន់ដឿន

Nget Chan Doeun

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS