ហ៊ុន សុវណ្ណសី

ហ៊ុន សុវណ្ណសី

Hun Sovansey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning