ភី ស៊ីដែន

ភី ស៊ីដែន

Phy Siden

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation