សារ៉ោ ម៉ូនីត

សារ៉ោ ម៉ូនីត

Sarror Monith

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop