ជុំ សុរាជ្យ

ជុំ សុរាជ្យ

Chum Soreach

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation