សឿង កុសល

សឿង កុសល

Seoung Kosal

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី ACLEDA Bank Plc.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database