កឹង ចន្ទ័កក្កដា

កឹង ចន្ទ័កក្កដា

Keong Chan Kakda

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL