ស្រ៊ិន​ ដារ៉ូត

ស្រ៊ិន​ ដារ៉ូត

Srin Darot

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. PHP & My SQL
  4. Computer Foundation
  5. C# Beginning
  6. Website Design With CSS