យិន គឹមហ៊ាង

យិន គឹមហ៊ាង

Yin kimheang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop