អ៊ឹម គារ៉ានី

អ៊ឹម គារ៉ានី

Im Kearany

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop