ស៊ុន សុភារី

ស៊ុន សុភារី

Sun Sopheary

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database