ម៉ៅ វណ្ណៈ

ម៉ៅ វណ្ណៈ

Mao Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5