ញ៉ែត បញ្ញា

ញ៉ែត បញ្ញា

Nhet Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database