ទ្រី រ៉ាវី

ទ្រី រ៉ាវី

Try Ravy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation