ភួន មករា

ភួន មករា

Phoun Makara

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Khemarak University​

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop