ហែម ពិសី

ហែម ពិសី

Hem Pisey

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop