សួន សុវណ្ណរ័ត្ន

សួន សុវណ្ណរ័ត្ន

Suon Sovanrath

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Khemarak University​

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop