ឈួន ភារិន

ឈួន ភារិន

Chhoun Phearin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network