សំ​ សុខវាសនា

សំ​ សុខវាសនា

Sam Sokveasna

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា