ឈិត​ សុភា

ឈិត​ សុភា

Chheth Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS