អេង អ៊ុំ

អេង អ៊ុំ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ