អេង អ៊ុំ

អេង អ៊ុំ

Eng Oum

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន