អេង អ៊ុំ

អេង អ៊ុំ

Eng Oum

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន