សែម ស៊ឹមឌឿន

សែម ស៊ឹមឌឿន

Sem Sim Doeun

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation
  3. Computer Network