គឹម តារាបុត្រ

គឹម តារាបុត្រ

Kim Daraboth

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop