នូន ចន្ទ័រិទ្ឋ

នូន ចន្ទ័រិទ្ឋ

Noun Chanrith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation