លឹម ប៉ូឈាង

លឹម ប៉ូឈាង

Lim Poch heang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Electricity Authority Cambodia-EAC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning