ឡេះ រ៉ានី

ឡេះ រ៉ានី

Les Rany

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ផាជីវៈ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5